Bạn đang ở đây

Yên Bái: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 103 cửa hàng bán lẻ xăng dầu được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, trong đó Công ty xăng dầu có 29 cửa hàng; Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm xăng dầu Chiến Thắng có 6 cửa hàng; Công ty TNHH Thái Thịnh có 3 cửa hàng; Công ty cổ phần Đại Lâm, Công ty TNHH vật tư Thương mại Thiên Thảo, Chi nhánh Công ty TNHH Hải Linh tại Yên Bái, Công ty cổ phần thương mại du lịch và Đầu tư Yên Bái, Công ty TNHH Tự Đức, Công ty xăng dầu Phú Thọ có 02 cửa hàng, các doanh nghiệp còn lại có 01 cửa hàng.

 Trong những năm qua, Sở Công Thương đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định của pháp luật hiện hành về kinh doanh xăng dầu tới các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Đồng thời hàng năm giao Phòng Quản lý thương mại chủ trì phối hợp với Phòng kỹ thuật an toàn và môi trường tiến hành làm việc định kỳ tại tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh và ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục các tồn tại của cửa hàng chưa đảm bảo theo quy định. Qua quá trình làm việc phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình và các quy định của nhà nước trong kinh doanh mặt hàng kinh doanh có điều kiện tiến hành việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cửa hàng đáp ứng các điều kiện theo quy định. Các cửa hàng về cơ bản đều có ý thức chấp hành các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số cửa hàng chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định;

Trong năm 2016 và 2017, Phòng quản lý thương mại đã đề xuất thanh tra đột xuất 06 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh chưa tích cực trong việc triển khai khắc phục, sửa chữa, cải tạo các điều kiện của cửa hàng theo quy định với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 87 triệu đồng;

Trong thời gian tới Phòng quản lý thương mại - Sở Công Thương tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa, cải tạo một số tồn tại cửa hàng chưa đảm bảo theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, nếu phát hiện doanh nghiệp nào cố định không khắc phục các tồn tại theo quy định sẽ đề xuất thanh tra đột xuất sử phạt vi phạm hành chính hoặc đề xuất, kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Tăng cường sự phối hợp với các sở ban ngành chức năng liên quan đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện khắc phục các hạng mục tồn tại của cửa hàng theo quy định.

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan