Bạn đang ở đây

Yên Bái: Nhìn từ chỉ số cải cách hành chính

Kết quả này không chỉ đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong năm 2016 mà còn có tác động trực tiếp tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém trong CCHC của ngành mình, địa phương mình.

Kết quả năm nay ghi nhận sự vươn lên của một số ngành, địa phương trong CCHC. Trong đó, đối với các ngành có thể kể đến Sở Giáo dục và Đào tạo, xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng (năm 2015 xếp thứ 4); Sở Tư pháp, xếp thứ 3, tăng 9 bậc so với năm 2015; Sở Công thương, xếp thứ 5, tăng 13 bậc so với năm 2015.

Đối với các địa phương, phải kể đến sự duy trì ổn định của huyện Văn Yên, xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng (năm 2015 xếp thứ 2); thị xã Nghĩa Lộ, xếp thứ 2, tăng 1 bậc; huyện Trấn Yên, xếp thứ 3, tăng 5 bậc; huyện Mù Cang Chải, xếp thứ 4, tăng 3 bậc; huyện Trạm Tấu, xếp thứ 5, tăng 4 bậc.

Cùng với sự tăng bậc của các ngành, địa phương, kết quả cũng thể hiện rõ sự xuống hạng của một số ngành và địa phương như: Sở Tài chính xếp thứ 10, tụt 5 bậc so với năm 2015; Sở Thông tin và Truyền thông, xếp thứ 4, tụt 3 bậc so với năm 2015; thành phố Yên Bái, xếp thứ 6, tụt 5 bậc so năm 2015; huyện Yên Bình, xếp thứ 8, tụt 3 bậc so với năm 2015…

Cũng như lần thứ nhất, lần thứ hai tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện đánh giá kết quả chỉ số CCHC theo Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố giai đoạn 2015 - 2020. Theo đó, đối tượng là 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 9 huyện, thị, thành phố.

Theo Bộ chỉ số, điểm số đánh giá Chỉ số CCHC của cơ quan đơn vị, địa phương là kết quả tổng điểm thẩm định báo cáo qua tài liệu kiểm chứng và qua điều tra xã hội học (XHH). Trong đó, thang điểm đánh giá cấp sở là 100  (điểm thẩm định báo cáo qua tài liệu kiểm chứng là 57, qua điều tra XHH là 43); thang điểm đánh giá cấp huyện là 100 (điểm thẩm định báo cáo qua tài liệu kiểm chứng là 61, qua điều tra XHH là 39).

 

Đại biểu các ngành, địa phương dự Hội nghị triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2016.

Qua lần thứ 2 thực hiện, dù còn một số tồn tại như nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng trong quá trình thực hiện chấm điểm theo Bộ chỉ số; việc phối hợp giữa cơ quan liên quan chưa chặt chẽ, thường xuyên nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, thu thập số liệu để tự chấm điểm cho các tiêu chí; qua thẩm định đánh giá một số địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc nhưng khi chứng minh qua tài liệu thì không đầy đủ, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định để chấm điểm còn mang tính định tính, không lượng hóa được khối lượng công việc hoàn thành trong năm nên khó xác định được để chấm điểm; một số tiêu chí, tiêu chí thành phần trong bộ câu hỏi phần điều tra XHH còn chưa sát tình hình thực tế, khó hiểu làm cho người trả lời phiếu khó xác định để trả lời, khó tổng hợp, nhất là đối với cán bộ chưa có kinh nghiệm nghiệp vụ...

Tuy nhiên, đối với thẩm định tài liệu kiểm chứng, trên cơ sở tự đánh giá kết quả chấm điểm theo thang điểm đã quy định của các sở, ban, ngành và các huyện, thị, thành phố.

Qua tài liệu kiểm chứng, Sở Nội vụ đã tiến hành tổng hợp, rà soát lại kết quả tự chấm điểm để bảo đảm tính chính xác theo đúng các văn bản hướng dẫn đối với điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các cơ quan, đơn vị tự chấm có đầy đủ căn cứ, đúng theo quy định thì thống nhất với kết quả tự chấm đó.

Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần chấm không chính xác, thiếu căn cứ thì không chấm điểm. Đối với công tác điều tra XHH được triển khai nghiêm túc, khách quan, đúng quy định.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai Kế hoạch xác định chỉ số CCHC luôn được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát; công tác đánh giá được triển khai đồng bộ; đa số các cơ quan đơn vị, địa phương đã nêu cao trách nhiệm trong việc tự chấm điểm và dẫn chứng bằng tài liệu kiểm chứng đầy đủ; công tác điều tra XHH được đông đảo người dân, doanh nghiệp và tổ chức liên quan nhiệt tình phối hợp, trả lời phiếu điều tra, khảo sát...

Do đó, có thể khẳng định, kết quả xác định Bộ chỉ số CCHC là khách quan, chính xác, đánh giá được tình hình thực hiện công tác CCHC của các ngành, địa phương, từ đó giúp các ngành, địa phương đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém trong CCHC của ngành mình, địa phương mình thời gian tới.

 

Lãnh đạo thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, kiểm tra công tác phục vụ người dân của công chức tại bộ phận một cửa.

Để bảo đảm triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2017 và những năm tiếp theo hiệu quả, nâng cao chất lượng thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương, cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, người dân về Chương trình tổng thể CCHC theo Chỉ thị số 18 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2020.

Các ngành, địa phương cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát lại những lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế để từ đó có những biện pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện nội dung CCHC năm 2017, nâng cao hiệu quả triển khai CCHC của địa phương, đơn vị mình.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai tốt hơn kế hoạch CCHC tại đơn vị, chuẩn bị cho việc xác định Chỉ số CCHC năm 2017 và các năm tiếp theo.

Trên thực tế, để công tác CCHC có sự chuyển biến hiệu quả, vai trò của người đứng đầu giữ vai trò quyết định. Do đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính…

Hiệu quả công tác CCHC của mỗi ngành, mỗi địa phương sẽ là yếu tố quan trọng góp phần tích cực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Bảng xếp hạng CCHC các ngành, địa phương năm 2016:

Các sở, ban, ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo (82,08 điểm); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (81,77 điểm); Sở Tư pháp (81,65 điểm); Sở Thông tin và Truyền thông (81 điểm); Sở Công thương (80,89 điểm); Thanh tra tỉnh (80,35 tỉnh); Sở Khoa học và Công nghệ (78,87 điểm); Văn phòng UBND tỉnh (78,71 điểm); Sở Nội vụ (78,15 điểm); Sở Tài chính (77,56 điểm); Sở Giao thông - Vận tải (76,93 điểm); Sở Tài nguyên và Môi trường (76,27 điểm); Sở Y tế (75,96 điểm); Sở Xây dựng (72,7 điểm); Ban Dân tộc (70,37 điểm); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (68,36 điểm); Sở Ngoại vụ (67,68 điểm); đối với: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch không xếp hạng. Các huyện, thị, thành phố: Huyện Văn Yên (84,24 điểm); thị xã Nghĩa Lộ (78,17 điểm); Huyện Trấn Yên (75,95 điểm); huyện Mù Cang Chải (72,36 điểm); Huyện Trạm Tấu (69,16 điểm); Thành phố Yên Bái (68,19 điểm); Huyện Văn Chấn (61,29 điểm); Huyện Yên Bình (56,1 điểm); đối với huyện Lục Yên không xếp hạng.

Nguồn: YBĐT

Tin liên quan