Bạn đang ở đây

Tỉnh ủy Yên Bái triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII

 
 
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
 
Hội nghị đã triển khai Chương trình làm việc năm 2018 của Ban Chỉ đạo. Về hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp huyện, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án chung của tỉnh về: Đề án hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; Đề án hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với phòng Nội vụ, cơ quan ủy ban kiểm tra với phòng thanh tra cấp huyện; Đề án cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn  thể chính trị - xã hội cấp huyện; phương án thí điểm kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ đối với thành phố Yên Bái. 
 
Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đến năm 2021 hoàn  thiện việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng chung đụng, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực  quản lý. Giảm tối thiểu 12% biên chế công chức và giảm tối thiểu 13% biên chế viên chức so với năm 2015. 
 
Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại một số đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; hoàn thành sắp xếp, giảm số lượng thôn, bản, tổ dân phố; sắp xếp, cơ cấu lại, tinh giản số lượng cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố. 
Từ năm 2021 đến 2030, hoàn thành việc tổ chức thực hiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của tỉnh trong giai đoạn mới.
 
 
Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, theo Kế hoạch, tỉnh phấn đấu đến 2021 cơ bản hoàn thành việc tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tối thiểu toàn tỉnh giảm 13% số đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm tối thiểu 13% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Có tối thiểu 10% đơn vị tự chủ về tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011- 2015. 
 
Đến năm 2025, giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Có tổi  thiểu 18% đơn vị tự chủ tài chính; 100% đơn vị sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần. Giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập qso với giai đoạn 2016 - 2020. 
 
Phấn đấu đến 2030, chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đọan 2021 - 2025.
 
Hội nghị đã phổ biến, hướng dẫn việc sắp xếp thôn, bản,  tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên truyền và phổ biến một số nội dung thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII.
 
Phát biểu chỉ đạo, định hướng một số nội dung tập trung thực trong thời gian  tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, vừa là nhiệm vụ chính trị cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài của hệ thống chính trị, nòng cốt lãnh đạo thực hiện là cấp ủy, chính quyền các cấp; đây là việc khó, nhạy cảm, phức tạp liên quan đến tư tưởng con người, tâm lý xã hội, cộng đồng dân cư nên việc triển khai thực hiện phải thận trọng, bài bản, nhất quán, chắc chắn, nhân văn và không cầu toàn; cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đấu cơ quan, đơn  vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả nhưng phải đảm bảo hợp lý, hài hòa, không nóng vội, tuân thủ quy định.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: đổi mới sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, vừa nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vừa thúc đẩy đổi mới chính trị gắn với đổi mới cơ chế quản lý, cải cách hành chính cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức, có trình độ, năng lực; kết hợp việc đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, các ngành, hệ thống  chính  trị của tỉnh, các cơ quan trực thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh rà soát lại tổ chức bên trong và tiếp tục cơ cấu lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.
 
 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng lưu ý đối với các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục làm hàng đầu, từ đó tạo sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự động thuận cao trong quần chúng nhân dân về việc triển khai thực hiện hai nghị quyết này và kiên quyết không để phát sinh phức tạp, bức xúc, đảm bảo ổn định nhanh sau sắp xếp, tránh tư tưởng trông chờ, trì trệ sau sắp xếp...
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tổ chức thực hiện năm 2018, đó là các cơ quan, đơn vị, các địa phương cần cụ thể hóa các nhiệm vụ của đơn mình để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và kịp thời theo  đúng tiến độ chung khi được tỉnh phê duyệt Đề án để đảm bảo việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, phát huy hiệu lực, hiệu quả.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý đối với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình làm việc cụ thể, chi tiết năm 2018 đúng theo định hướng, hướng dẫn và nguyên tắc. Quá trình thực hiện các Đề án sắp xếp tinh gọn cần chú trọng đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công bằng, chất lượng và hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: khi sắp xếp thì vì tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan đó mà chọn người chứ không phải vì người mà chọn tổ chức và lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực, trí tuệ, có sức khỏe và có tâm, đức.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phường cần tập trung xây dựng các đề án theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh để các mô hình hợp nhất đảm bảo đồng bộ, kịp thời và đúng thời gian quy định; đồng thời cần nghiên cứu xem xét, lựa chọn làm tốt công tác nhân sự ở số chức danh chủ chốt ở cấp huyện. Trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án ở cơ sở thì vướng mắc đến đâu tháo gỡ đến đó, không cầu toàn và càng khó khăn thì càng phải quyết tâm. 
 
Khi sắp xếp cần tính tới việc thực hiện luân chuyển đào tạo cán bộ và nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phải đảm bảo đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và chuẩn bị cho việc đánh giá giữa nhiệm kỳ. 
 
Đối với việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố: Với cấp xã, tập trung rà soát báo cáo các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đề xuất phương án dự kiến sắp xếp để Ban Chỉ đạo xem xét sau đó mới xây dựng Đề án. Việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố cơ bản theo Thông tư 09 của Bộ Nội vụ, tuy nhiên cần có quy định đặc thù phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong quá trình sắp xếp cần đảm bảo giữ tên gốc của thôn, bản.
 
Về việc xây dựng cơ chế, chính sách, UBND tỉnh điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; xây dựng chính sách khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập, một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở những nơi có điều kiện ra ngoài công lập; thí điểm áp dụng một số chính sách đối với những người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập nằm trong chỉ tiêu biên chế; xây dựng chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ thôi việc hoặc nghỉ trước tuổi theo nguyện vọng; chú trọng cải cách hành chính.

 

Tin liên quan