Skip to main content

Nghiên cứu ứng dụng mã hình QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, chống gian lận thương mại.

Nghiên cứu ứng dụng mã hình QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, chống gian lận thương mại.

Căn cứ Công văn số 08/CV-IDE tháng 01 năm 2017 của Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển về việc phối hợp thực hiện "Chương trình bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam".

Sở Công thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái một số nội dung sau:   ( Chi tiết tại File đính kèm)