Bạn đang ở đây

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Cần nhiều giải pháp

 
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên.
Sắp xếp bộ máy, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng tiến hành tổ chức xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan, đơn vị, các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc; đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy, tình hình thực hiện biên chế; đề xuất việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối quản lý.
 
Qua sắp xếp, hiện, UBND tỉnh có tổng số 22 cơ quan trực thuộc (gồm 19 cơ quan chuyên môn và 3 tổ chức hành chính) với 126 phòng chuyên môn; có 17 cơ quan là chi cục và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành. Cấp huyện có 115 phòng chuyên môn, trong đó UBND thành phố Yên Bái, UBND thị xã Nghĩa Lộ mỗi địa phương có 12 cơ quan chuyên môn; 7 huyện mỗi huyện có 13 cơ quan chuyên môn. Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của tỉnh Yên Bái đã thực hiện đúng theo các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của bộ, ngành trung ương, không có cơ quan, đơn vị nào thực hiện vượt quy định về cơ cấu tổ chức.
Bộ máy hiện có và số biên chế được giao thời điểm tháng 6/2017 của tỉnh là 3.377 biên chế CC; 20.851 biên chế VC; 4.090 biên chế cán bộ (CB) CC cấp xã và 9.390 biên chế CB không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố.
 
Thực hiện Quyết định số 2060 ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 172 ngày 4/11/2016 triển khai xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định biên chế của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định biên chế của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh.
Đối với chính sách tuyển dụng, trên cơ sở biên chế được Bộ Nội vụ và HĐND tỉnh giao hàng năm, các sở, ban, ngành  xây dựng cơ cấu, chỉ tiêu tuyển dụng CC gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức hội đồng thi chung bảo đảm quy định hiện hành. Đối với VC, việc thi tuyển được hội đồng chung cấp tỉnh sẽ tổ chức tuyển dụng cho viên chức khối sở, ban, ngành cấp tỉnh; khối huyện sẽ tự tổ chức hội đồng tuyển dụng VC trên cơ sở kế hoạch đã được UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt bảo đảm theo các quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp của tỉnh. Việc cử tuyển được thực hiện theo các nội dung quy định tại Nghị định số 134 và Nghị định số 49 của Chính phủ.
Chế độ chính sách đối với CBCCVC được thực hiện theo quy định. Trong đó, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển chức danh các chức vụ lãnh đạo thực hiện theo Quyết định số 27 ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm CBCC lãnh đạo; Quyết định số 154 và Quyết định số 850 của Tỉnh ủy Yên Bái; Quyết định số 30 ngày 4/12/2013 của UBND tỉnh; Quy định ban hành kèm Quyết định số 33 ngày 8/12/2010 của UBND tỉnh Yên Bái...
 
Đối với nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn, thâm niên nghề, vượt khung, được tỉnh thực hiện theo Thông tư số 08 ngày 31/7/2013 của Bội Nội vụ; Quyết định số 11 ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Yên Bái...
 
Để thu hút CC có trình độ vào làm việc tại cơ quan nhà nước, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07 ngày 22/4/2016 của một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 22 ngày 4/7/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.
Công tác quản lý CBCCVC tiếp tục được duy trì, trong đó đối với CC được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ. UBND tỉnh đã ban hành các quyết định quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCC tỉnh Yên Bái; quy định về phân cấp quản lý CBCCVC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Yên Bái.
 
Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn cho CBCCVC, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCCVC hàng năm và và Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2016-2020. Qua đó, hàng năm, tỉnh đã mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, các lớp bồi dưỡng bảo đảm đúng tiêu chuẩn, số lượng quy định. Tổ chức các lớp đào tạo lại chuyên môn, bồi dưỡng lại nghiệp vụ đội ngũ giáo viên, nhân viên dôi dư để bố trí, sắp xếp sang vị trí công tác khác theo Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo viên mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.
 
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuẩn hóa các nội dung về quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức... đối với CC bảo đảm theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh CC và hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, nhất là CC cấp xã. Với tổng số 3718 người (1.784 người là cán bộ, 1.934 người là công chức), số CBCC cấp xã đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên là 3.426 người, đạt  92.14%.
Từ những biện pháp đang triển khai, Yên Bái đang từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn với đội ngũ CBCCVC đạt chuẩn, bảo đảm hoạt động có hiệu quả. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
 

 

Tin liên quan