Skip to main content

Giới thiệu Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu

Giới thiệu Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

Một số nội dung cơ bản của Nghị định số105/2017/NĐ-CP có sự thay đổi so với Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ( Chi tiết tại File đính kèm)