Skip to main content

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH YÊN BÁI

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH YÊN BÁI

A. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý các vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại. Đề xuất với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại trên địa bàn tỉnh.

3. Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp ở địa phương có chức năng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, chống đầu cơ buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép.

4. Và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Nghị định 10/CP ngày 23/01/1995 và Nghị định 27/2008/ NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

B. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Điện thoại liên hệ: 0293.863.710

 * Nhiệm vụ:

Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, kế hoạch công tác năm; xây dựng dự thảo các quy chế phối hợp công tác giữa các lực lượng, các ngành chức năng để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý cho các đội QLTT trực thuộc.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho thương nhân trên địa bàn tỉnh .

 Chủ trì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sát hạch đối với cán bộ, công chức hàng năm.

Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục để xử lý đối với các vụ việc lớn, phức tạp vượt thẩm quyền của đội chuyển lên.

Phối hợp với các phòng chức năng trong công tác kiểm tra nội bộ.

Tham gia phối hợp kiểm tra, xử lý với các đội QLTT trực thuộc khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục.

Tổng hợp tình hình thị trường, kết quả công tác của lực lượng để báo cáo nhanh, báo cáo tuần, tháng, năm theo quy định.

Quản lý, cấp phát ấn chỉ của ngành và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Giúp việc cho Thường trực Ban chỉ đạo 127/ĐP tỉnh Yên Bái.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục phân công.

2. Phòng Tổ chức – Hành chính.

Điện thoại liên hệ: 0293.863.730

* Nhiệm vụ:

Tham mưu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy và cán bộ, xây dựng quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng chức năng trong chi cục.

Quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo phòng, đội và bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ công chức. Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục trong việc quản lý sắp xếp, bổ nhiệm, điều động, nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, thuộc thẩm quyền được phân cấp.

Lập kế hoạch chi tiêu tháng, quý, năm; kế hoạch mua sắm tài sản trang bị cho các phòng, các đội trực thuộc; sửa chữa phương tiện, tài sản, trình lãnh đạo phê duyệt kế hoạch và báo cáo theo quy định.

Theo dõi, quản lý toàn bộ tài sản, phương tiện của Chi cục.

Giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ công chức.

Tổ chức đón tiếp khách, thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan.

Tiếp nhận công văn, giấy tờ, báo chí; quản lý, lưu trữ tài liệu và quản lý, sử dụng con dấu theo quy định.

Phối hợp với các phòng chức năng để tổ chức các hội nghị, cuộc họp theo sự chỉ đạo của Chi cục.

Phối hợp với các phòng chức năng trong công tác kiểm tra nội bộ.

Quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục phân công.

3. Phòng Pháp chế.

Điện thoại liên hệ: 0293.863.710

 * Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục trong đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, Cục Quản lý thị trường ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại và công nghiệp.

Tổ chức rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh thương mại và đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ- Tổng hợp, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý cho cán  bộ, công chức các đội QLTT trực thuộc và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về lĩnh vực quản lý thương mại cho các thương nhân trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các đội QLTT trực thuộc Chi cục.

Chủ trì công tác kiểm tra nội bộ về vấn đề Hồ sơ xử lý vụ việc do các đội Quản lý thị trường thực hiện trong quá trình thực thi pháp luật về kiểm tra, kiểm soát thị trường và thực hiện Quy chế công tác của ngành và Nội quy, quy chế, quy định của cơ quan.

Tham gia phối hợp kiểm tra, xử lý với các đội QLTT trực thuộc khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục.

Trực tiếp quản lý hòm thư tiếp nhận ý kiến công dân tại Chi cục và tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo chuyển cho thủ trưởng cơ quan; đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc quản lý hòm thư tiếp nhận ý kiến công dân và báo cáo theo định kỳ.

Tham mưu cho lãnh đạo giải quyết những đơn thư khiếu nại, khiếu kiện theo  thẩm quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục phân công.

C. CÁC ĐỘI QLTT TRỰC THUỘC

1. Các đội Quản lý thị trường quản lý địa bàn.

-        Đội QLTT số 1 quản lý địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ,

Điện thoại liên hệ: 0293.870.267     

-        Đội QLTT số 2 quản lý địa bàn Thành phố Yên Bái,

Điện thoại liên hệ: 0293.862.791

-        Đội QLTT số 3 quản lý địa bàn huyện Trấn Yên,

Điện thoại liên hệ: 0293.825.200

-        Đội QLTT số 4 quản lý địa bàn huyện Văn Yên,

Điện thoại liên hệ: 0293.834.080

-        Đội QLTT số 5 quản lý huyện Yên Bình,

Điện thoại liên hệ: 0293.863.687

-        Đội QLTT số 6 quản lý địa bàn huyện Lục Yên,

Điện thoại liên hệ: 0293.845.455

-        Đội QLTT số 7 quản lý địa bàn huyện Văn Chấn,

Điện thoại liên hệ: 0293.874.907

-        Đội QLTT số 8 quản lý địa bàn huyện Trạm Tấu,

Điện thoại liên hệ: 0293.876.257

-        Đội QLTT số 9 quản lý địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Điện thoại liên hệ: 0293.878.338

* Nhiệm vụ:

Phát hiện, kiểm tra hàng lậu, hàng cấm; sản xuất buôn bán hàng giả; kiểm tra việc thực hiện đăng ký kinh doanh và chấp hành các quy định về hoạt động thương mại, công nghiệp; phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thương mại theo địa bàn quản lý.

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và sử lý các vi phạm pháp luật thương mại theo thẩm quyền. Trong các trường hợp vượt thẩm quyền của đội thì báo cáo Chi cục trưởng xử lý.

Phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn được phân công để kiểm tra vi phạm hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Đề xuất với Chi cục để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn; những bất cập về chính sách, pháp luật thương mại cần được bổ xung, sửa đổi.

Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ do UBND các huyện, thị xã, thành phố giao trên các lĩnh vực quản lý về thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Tổng hợp tình hình thị trường trên địa bàn và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Kiểm tra hoạt động của Kiểm soát viên về thực hiện quy chế công tác và chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của đội theo sự phân cấp quản lý; quản lý tài chính, tài sản, phương tiện hoạt động, ấn chỉ, lưu trữ hồ sơ vụ việc theo quy định.

 

2. Đội QLTT Cơ động.

Điện thoại liên hệ: 0293.863.687

* Nhiệm vụ:

Thực hiện hoặc phối hợp với các ngành chức năng, các đội Quản lý thị trường thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn tỉnh; kiểm tra đăng ký kinh doanh và chấp hành các quy định về hoạt động thương mại, công nghiệp; phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn theo sự chỉ đạo của Chi cục QLTT.

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật thương mại theo thẩm quyền. Trong các trường hợp vượt thẩm quyền của đội thì báo cáo Chi cục trưởng xử lý.

Tổng hợp tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Kiểm tra hoạt động của Kiểm soát viên về thực hiện quy chế công tác và chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của đội theo sự phân cấp quản lý; quản lý tài chính, tài sản, phương tiện hoạt động, ấn chỉ, lưu trữ hồ sơ vụ việc theo quy định.

3. Đội Kiểm tra liên ngành.

Điện thoại liên hệ: 0293.862.203

* Nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên tuyến đường sắt thuộc địa phận tỉnh Yên Bái; kiểm tra, kiểm soát chống các hành vi trốn, lậu thuế; chống các hành vi lậu cước vận tải hàng hoá và hành khách; chống vận chuyển lâm sản trái phép; kiểm tra giữ gìn an ninh, trật tự trên ga và các đoàn tàu qua địa phận tỉnh Yên Bái.

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật thương mại theo thẩm quyền. Trong các trường hợp vượt thẩm quyền của đội thì báo cáo Chi cục trưởng xử lý.

Tổng hợp tình hình địa bàn quản lý và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Kiểm tra hoạt động của các kiểm soát viên và các thành viên trong đội về thực hiện quy chế công tác, chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra, kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của đội theo sự phân cấp quản lý; quản lý tài chính, tài sản, phương tiện hoạt động, ấn chỉ, lưu trữ hồ sơ vụ việc theo quy định.

4. Đội Quản lý thị trường chống hàng giả.

Điện thoại liên hệ: 0293.814.989

* Nhiệm vụ:

Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

Phối hợp với các ngành chức năng, với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong công tác điều tra, trinh sát, phát hiện, kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường, phân loại ngành hàng, cảnh báo tình hình hàng giả, hàng kém chất lượng; xây dựng phương án kiểm tra, tham mưu đề xuất với lãnh đạo Chi cục để chỉ đạo tổ chức lực lượng kiểm tra theo quy định .

Hỗ trợ nghiệp vụ cho các đội Quản lý thị trường trên điạ bàn trong công tác kiểm tra, lấy mẫu, kiểm định, xử lý các loại hàng hóa có dấu hiệu là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Xử lý các vi phạm pháp luật thương mại theo thẩm quyền và áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính theo quy định; trong trường hợp vượt thẩm quyền của đội, báo cáo Chi cục trưởng xử lý.

Đề xuất với Chi cục các chủ trương, biện pháp chỉ đạo các đội Quản lý thị trường đóng trên địa bàn các huyện, thị, thành phố trong tỉnh thực hiện công tác kiểm tra chống hàng giả, hàng kém chất lượng và các kiến nghị với cấp có thẩm quyền, các cơ quan chức năng có thẩm quyền về những bất hợp lý về cơ chế, chính sách pháp  luật thương mại cần được sửa đổi bổ sung và các biện pháp quản lý chất lượng hàng hóa, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn.

Tổng hợp tình hình thị trường, kết quả thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Kiểm tra hoạt động của Kiểm soát viên về việc chấp hành các quy định của pháp luật; các quy chế, quy định của ngành về hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường. Quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của đội theo sự phân cấp quản lý; quản lý tài chính, tài sản phương tiện hoạt động, ấn chỉ, lưu trữ hồ sơ vụ việc theo quy định.

D. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC QLTT

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

I

Lãnh đạo

 

 

1

Phan Bá Hùng

Chi cục trưởng

0913.005.537

2

Đào Mạnh Thắng

Phó Chi cục trưởng

0913.251.374

3

Trần Hùng Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0988.737.115

4

Nguyễn Đình Bàn

Phó Chi cục trưởng

0912.510.091

II

P. Tổ chức-Hành chính

 

0293.863.730

1

Nguyễn Liên Hiệp

Trưởng phòng

0912.332.047

2

Trần Ngọc Viện

Phó trưởng phòng

0912.510.857

3

Đào Kim Chi

Phó trưởng phòng

0915.140.874

III

P. Nghiệp vụ-Tổng hợp

 

0293.863.710

1

Trần Hùng Tuấn

Trưởng phòng

0988.737.115

2

Lã Thị Liền

Phó trưởng phòng

0986.256.395

IV

P. Pháp Chế

 

0293.812.099

1

Phạm Doãn Bình

Trưởng phòng

0982.251.361

2

Hoàng Ngọc Sinh

Phó trưởng phòng

0915.367.479

V

Đội QLTT Cơ Động

 

0293.863.687

1

Nguyễn Viết Nhẫn

Đội trưởng

0912.282.659

2

Hà Ngọc Linh

Phó đội trưởng

0912.262.215

3

Vũ Trọng Hùng

Phó đội trưởng

0912.565.001

VI

Đội QLTT Chống hàng giả

 

0293.814.989

1

Đào Mạnh Hùng

Đội trưởng

0912.282.646

2

Phạm Thế Minh

Phó đội trưởng

0912.510.819

VII

Đội QLTT Liên ngành đường sắt

 

0293.862.203

1

Phạm Đông Nam

Đội trưởng

0982.865.438

2

Lê Đức Thọ

Phó đội trưởng

0912.074.281

VIII

Đội QLTT số 1

 

0293.870.267

1

Nguyễn Hữu Hiển

Đội trưởng

0912.332.710

2

Hoàng Thanh Tiến

Phó đội trưởng

0979.703.929

IX

Đội QLTT số 2

 

0293.862.791

1

Nguyễn Hữu Đồng

Đội trưởng

0913.251.337

2

Vũ Thanh Long

Phó đội trưởng

0912.073.347

3

Nguyễn Văn Hoàn

Phó đội trưởng

0912.682.792

X

Đội QLTT số 3

 

0293.825.200

1

Phạm Trần Nguyên

Đội trưởng

0904.053.347

2

Lê Xuân Động

Phó đội trưởng

0915.374.603

XI

Đội QLTT số 4

 

0293.834.080

1

Chu Minh Tuấn

Đội trưởng

0912.510.105

2

Trần Quốc Tuấn

Phó đội trưởng

0903.452.955

XII

Đội QLTT số 5

 

0293.855.370

1

Lê Quốc Thịnh

Đội trưởng

0912.565.017

2

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Phó đội trưởng

0912.471.532

XIII

Đội QLTT số 6

 

0293.845.455

1

Hoàng Đình Danh

Đội trưởng

0913.935.596

2

Nguyễn Thành Viên

Phó đội trưởng

0983.905.481

XIV

Đội QLTT số 7

 

0293.874.907

1

Vũ Mạnh Thực

Đội trưởng

0913.251.404

2

Sa Văn Bình

Phó đội trưởng

0982.870.473

3

Lê Văn Tâm

Phó đội trưởng

0915.512.539

XV

Đội QLTT số 8

 

0293.876.257

1

Hoàng Thanh Lai

Đội trưởng

0972.189.757

XVI

Đội QLTT số 9

 

0293.878.338

1

Lê Đình Thành

Đội trưởng

0913.350.804

2

Phạm Anh Thái

Phó đội trưởng

0983.989.465

 

Các tin khác:

Nội dung đang cập nhật!