Bạn đang ở đây

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng

 
Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động nghiên cứu, lựa chọn các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, mang tính sát thực để tuyên truyền, quán triệt, triển khai tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động hoặc tổ chức lồng ghép nhiều nội dung cần chuyển tải, nhiều chỉ thị, nghị quyết trong một hội nghị để tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Có những nội dung quan trọng có tác động sâu rộng đối với các tổ chức cơ sở đảng, doanh nghiệp đã được Đảng ủy Khối tổ chức tuyên truyền, quán triệt nhiều lần.
 
Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò, trách nhiệm, triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng. Bên cạnh đó, công tác củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được Đảng ủy quan tâm, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này cùng với chú trọng đổi mới cách truyền đạt, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết.
 
Đảng ủy cũng luôn chú trọng đa dạng hóa hình thức học tập, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các băng - rôn, khẩu hiệu, hình ảnh trực quan hoặc tổ chức hội nghị, đi thực tế nghiên cứu những mô hình mới, mô hình hay.
 
Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết được lồng ghép đối với các chi, đảng bộ có ít đảng viên. Công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết thông qua quá trình nghiên cứu, đánh giá những việc đã làm được, những khâu còn gặp khó khăn và vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm, có giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo tại mỗi cấp ủy cơ sở.
Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái chỉ rõ một số hạn chế trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết. Một số tổ chức đảng chưa coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, người lao động mà tập trung chủ yếu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số doanh nghiệp tổ chức lao động, sản xuất, làm việc theo ca kíp nên khó tập trung, việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết đôi lúc chưa kịp thời… Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết, Đảng ủy Khối đã rút ra các bài học kinh nghiệm.
 
Trước hết cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp thật sự hiệu quả; thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên, nhất là trong doanh nghiệp tư nhân.Các cấp ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến.
 
Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể phải cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động sát hợp thực tế của đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các tổ chức cơ sở đảng phải gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo tính chủ động, tích cực, hiệu quả. Các cấp ủy cũng cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các tổ chức đoàn thể, xây dựng đội ngũ lãnh đạo đoàn thể vững mạnh, được tập thể tín nhiệm.
Khi cấp ủy không ngừng quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng cùng với toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm túc các quy định trong học tập, nghiên cứu sẽ tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong Đảng và đưa nghị quyết của Đảng thiết thực đi vào cuộc sống.
Nguồn: báo Yên Bái

 

Tin liên quan