Bạn đang ở đây

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý các vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại. Đề xuất với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại trên địa bàn tỉnh.

3. Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp ở địa phương có chức năng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, chống đầu cơ buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép.

4. Và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Nghị định 10/CP ngày 23/01/1995 và Nghị định 27/2008/ NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường